Revščina, socialna izključenost in neenakosti v družbi dokazano povečujejo tveganje za duševne stiske. Skozi projektne aktivnosti si bomo prizadevali na dobro počutje in krepitev duševnega zdravja oseb z begunsko izkušnjo, vplivati na dva medsebojno povezana načina – z zagotavljanjem vključujočih prostorov tako v Ljubljani kot Budimpešti in z razvijanjem pilotne bralne skupine biblioterapije, namenjene primarno beguncem. V Ljubljani bo ključen prostor Humanitasova Hiša svetov v Knjižnici Otona Zupančiča (MKLJ).

V sklopu projektnih aktivnosti bomo največ pozornosti namenili krepitvi zmogljivosti organizacij za vključevanje in povezovanju duševnega zdravja ter socialne vključenosti. K temu bosta prispevali interna analiza (desk research) in študija primera (case study) ter usposabljanje iz biblioterapije in pilotna bralna skupina iz biblioterapije za begunce.

Humanitasova Hiša svetov bo s projektom pridobila nabor knjig v arabskem, farsi, paštu jeziku in postala dostopnejša predvsem za ljudi z begunsko izkušnjo.

NASLOV PROJEKTA (ORIGINALNO): Poglavje: Potni list

KONTAKT: Barbara Vodopivec (barbara@humanitas.si)

TRAJANJE PROJEKTA: 1.10.2022 – 31.3.2024

FINANCER: Evropska unija (Erasmus+ Key Action 2: Small-scale partnerships)

IDENTIFIKACIJSKA ŠT. PROJEKTA OZ. ŠT. POGODBE: SI01-KA210-ADU-000084715

PROJEKTNI PARTNERJI:

Financirano s strani Evropske unije. Izražena stališča in mnenja so zgolj stališča in mnenja avtorja(-ev) in ni nujno, da odražajo stališča in mnenja Evropske unije ali Evropske izvajalske agencije za izobraževanje in kulturo (EACEA). Zanje ne moreta biti odgovorna niti Evropska unija niti EACEA.