GLOBALNI IZZIVI – GLOBALNI PREDMETI

S projektom želimo prispevati k prepoznavnosti in kakovosti globalnega učenja v okviru formalnega šolskega sistema ter spodbuditi razpravo o pomembnosti vnašanja globalne dimenzije v poučevanje. Učitelje in učiteljice želimo dodatno motivirati in usposobiti za naslavljanje globalnih izzivov, tudi bolj občutljivih (npr. enakost spolov, podnebne spremembe in migracije), ter jih spodbuditi k vključevanju globalnih tem v predmetno in medpredmetno poučevanje.

Več ...

V okviru projekta bomo razvili celosten okvir globalnega učenja, ki bo skupaj z raziskavo o vključevanju globalnega učenja v predmetno poučevanje predstavljal podlago za pripravo priročnikov za naslavljane globalnih izzivov v razredu – te bomo pripravili v sodelovanju z učitelji in učiteljicami. Organizirali bomo tudi daljše kombinirano usposabljanje  za pedagoške delavce in delavke, izvedli pro-akcijske delavnice za učence ter nudili mentorsko podporo učiteljem in učencem pri pripravi kampanj in lokalnih akcij. O pomenu vključevanja globalnega učenja v formalno in neformalno izobraževanje bomo osveščali tudi izobraževalne in pedagoške institucije, politične odločevalce ter ostale zainteresirane akterje (organizacija nacionalne konference globalnega učenja, priprava prispevkov o globalnem učenju, predstavitve projekta ipd.).

NASLOV PROJEKTA (ORIGINALNO): Global Issues – Global Subjects
KONTAKT: Alma Rogina (alma@humanitas.si)
TRAJANJE PROJEKTA: 1. 11. 2017 – 31. 3. 2021
FINANCERJI: Evropska unija (DEAR – Development Education and Awareness Raising Programme), Ministrstvo za zunanje zadeve RS
IDENTIFIKACIJSKA ŠT. PROJEKTA OZ. ŠT. POGODBE: CSOLA/2017/388-121
PROJEKTNI PARTNERJI:

Izvedba tega projekta je sofinancirana s strani Evropske unije in Ministrstva za zunanje zadeve RS. Vsebina aktivnosti je
izključno odgovornost avtorja in v nobenem primeru ne predstavlja stališč Evropske unije ter drugih financerjev.

CULPEER4CHANGE

Glavni namen projekta je ozaveščanje mladih o pomenu ciljev trajnostnega razvoja na področju podnebnih sprememb, otrokovih pravic ter migracij. Projekt je namenjen spodbujanju globalnega učenja o ciljih trajnostnega razvoja (podnebnih spremembah, otrokovih pravicah ter migracijah) in uvajanje novih izobraževalnih konceptov v formalno in neformalno izobraževanje v sedmih partnerskih državah.

Več ...

V okviru projekta bomo izvedli delavnice v izobraževalnih ustanovah in neformalnih učnih okoljih po načelu inovativnega izobraževalnega koncepta po vzoru kulturnega medvrstniškega pristopa ter v sodelovanju s partnerji držav globalnega juga tudi številne kulturne dogodke, namenjene ozaveščanju mladih o tematikah trajnostnega razvoja. O izobraževalnem konceptu po vzoru kulturnega medvrstniškega pristopa bomo preko sedmih mednarodnih konferenc osveščali deležnike ter v sodelovanju z lokalni umetniki in umetniki z globalnega juga ter učenci pripravili večjo zidno poslikavo na temo enega od ciljev trajnostnega razvoja. Razvili bomo tudi spletna izobraževalna orodja, s pomočjo katerih bodo ciljne skupine krepile osveščenost o tematikah trajnostnega razvoja.

NASLOV PROJEKTA (ORIGINALNO): Culture and Peer-Learning for Development Education to engage Youth for SDGs on climate change, children rights and migration, focusing on refugee issues
KONTAKT: Manca Šetinc Vernik (manca@humanitas.si)
TRAJANJE PROJEKTA: 1. 2. 2019 – 31. 1. 2022
FINANCERJI: Evropska unija (DEAR – Development Education and Awareness Raising Programme), Ministrstvo za zunanje zadeve RS
IDENTIFIKACIJSKA ŠT. PROJEKTA OZ. ŠT. POGODBE: CSOLA/2018/401-796
PROJEKTNI PARTNERJI:

Izvedba tega projekta je sofinancirana s strani Evropske unije in Ministrstva za zunanje zadeve RS. Vsebina aktivnosti je
izključno odgovornost avtorja in v nobenem primeru ne predstavlja stališč Evropske unije ter drugih financerjev.

ŠIRIMO SOLIDARNOST!

Glavni namen projekta je ozaveščati mlade o temah solidarnosti, revščine, neenakosti, diskriminacije in človekovih pravic. Z uporabo analize fotografij, spodbujanjem kritičnega mišljenja in pisanjem sporočil solidarnosti bomo mlade spodbudili k razmisleku o pomenu sobivanja različnih idej, religij, skupnosti in statusnih skupin.

Več ...

V okviru projekta bomo učitelje in učiteljice usposobili za izvedbo delavnic medijskega opismenjevanja in kritičnega mišljenja. V ta namen bomo skupaj s partnerji pripravili priročnik za učitelje in učiteljice, mladi pa bodo s pomočjo analize izbranih fotografij na temo na temo rasizma, podnebnih sprememb, enakosti spolov, migracij, duševnega zdravja in medgeneracijske solidarnosti pripravili sporočila solidarnosti. Razglednice s sporočili bodo v okviru mednarodne akcije, ki bo potekala v vseh partnerskih državah, pošiljali posameznikom in posameznicam v svoji skupnosti.

NASLOV PROJEKTA (ORIGINALNO): Build European Solidarity Today (BEST): Let’s replay the Fraternity Card!
KONTAKT: Barbara Vodopivec (barbara@humanitas.si)
TRAJANJE PROJEKTA: 15. 1. 2020 – 14. 1. 2023
FINANCERJI: Evropska unija (EACEA – Social Inclusion and Common Values: the Contribution in the Field of Education and Training)
IDENTIFIKACIJSKA ŠT. PROJEKTA OZ. ŠT. POGODBE: 612153-EPP-1-2019-HR-EPPKA3-IPI-SOC-IN
PROJEKTNI PARTNERJI:

Izvedba tega projekta je sofinancirana s strani Evropske unije. Vsebina aktivnosti je izključno odgovornost avtorja in v nobenem primeru ne predstavlja stališč Evropske unije.

PeerAct

Glavni namen projekta PeerAct je opremiti mlade ljudi s socialnimi kompetencami za promocijo temeljnih družbenih vrednot nediskriminacije, strpnosti, solidarnosti in enakosti med mladimi širom Evrope.

Več ...

V okviru projekta bomo mlade usposobili za izvajanje delavnic na teme sprejemanja raznolikosti, anti-diskriminacije, strpnosti in enakosti. Udeležili se bodo trostopenjskega mednarodnega treninga, ki bo potekal po priznani metodi »A World of Difference« nosilnega partnerja EPTO. Prvi trening bo namenjen tematskemu spoznavanju področij, drugi trening pa razvijanju trenerskih kompetenc. Bodoči trenerji in trenerke bodo svoje znanje podajali naprej preko delavnic za svoje vrstnike v lokalnih okoljih. Po opravljeni praksi se bodo udeležili tretjega treninga, ki bo namenjen nadgradnji trenerskih kompetenc in pridobivanju praktičnih znanj s področja dela s skupinami. Ob uspešnem zaključku treninga bodo postali certificirani trenerji in bodo lahko s svojim delovanjem v lokalnem, nacionalnem in evropskem kontekstu kot trenerji aktivno prispevali k promoviranju strpnejše družbe.

NASLOV PROJEKTA (ORIGINALNO): PeerAct – Upscaling peer-to-peer anti-bias education for promoting common values
KONTAKT: Viktorija Kos, viktorija@humanitas.si
TRAJANJE PROJEKTA: 15. 1. 2020 – 14. 1. 2022
FINANCERJI: Evropska unija (EACEA – Social Inclusion and Common Values: the Contribution in the Field of Education and Training)
IDENTIFIKACIJSKA ŠT. PROJEKTA OZ. ŠT. POGODBE: 612137-EPP-1-2019-1-BE-EPPKA3-IPI-SOC-INA
PROJEKTNI PARTNERJI:

Izvedba tega projekta je sofinancirana s strani Evropske unije in Ministrstva za javno upravo RS. Vsebina aktivnosti je
izključno odgovornost avtorja in v nobenem primeru ne predstavlja stališč Evropske unije ter drugih financerjev.

KeyCode

S projektom želimo nasloviti izzive, s katerimi se mladi srečujejo pri oblikovanju svoje evropske identitete. Projekt se osredotoča na potrebo po ozaveščanju učiteljev in učiteljic o obstoječi in ključni povezavi med medosebnimi kompetencami (čustvena inteligenca, empatija) ter na razvoj kompetenc evropskega državljanstva, ki temeljijo na zavedanju o temeljnih vrednotah EU in človekovih pravicah.

Več ...

Cilj projekta je med drugim razširiti obstoječe učne načrte osnovnih in srednjih šol z izobraževalnimi vsebinami, ki krepijo razvoj empatije, aktivnega državljanstva in vrednot EU. V ta namen bomo v okviru projekta razvili, preizkusili in razširjali aktivne učne vsebine, ki so namenjen izboljšanju treh kategorij ključnih kompetenc mladih med 11 in 16 letom: a) medosebne veščine, ki temeljijo na empatiji; b) aktivno državljanstvo in c) kulturna zavest o vrednotah EU. Tekom projekta bomo pripravili zbirko gradiv, ki jo bodo izobraževalci in izobraževalke lahko uporabili pri izvajanju delavnic, ter pripravili sklop videoposnetkov, ki bodo prikazovali praktično izvedbo delavnic.

NASLOV PROJEKTA (ORIGINALNO): KeyCode – Key Competences for Young Europeans: Education to Empathy and Interculturality
KONTAKT: Viktorija Kos (viktorija@humanitas.si)
TRAJANJE PROJEKTA: 1. 10. 2020 – 30. 9. 2022 (Erasmus+)
FINANCERJI: Evropska unija (Erasmus+ Programme: KA 2 – Strategic Partnership)
IDENTIFIKACIJSKA ŠT. PROJEKTA OZ. ŠT. POGODBE: 2020-1-FR01-KA201-080108
PROJEKTNI PARTNERJI:

Izvedba tega projekta je sofinancirana s strani Evropske unije. Vsebina aktivnosti je izključno odgovornost avtorja in v nobenem primeru ne predstavlja stališč Evropske unije.

PODVIG

Ključni cilj projekta je razviti in preizkusiti model celostnega razvoja kompetence podjetnosti pri dijakih skozi medpredmetno povezovanje in sodelovanje z okoljem in širšo skupnostjo. Poseben poudarek pri projektu bo na prepoznavanju družbenih, okoljskih, gospodarskih in osebnih izzivov in njihovem reševanju s pomočjo kompetence podjetnosti v smeri iskanja trajnostnih rešitev.

Več ...

V ta namen bomo v sodelovanju z razvojnimi ter implementacijskimi gimnazijami in konzorcijskimi partnerji razvili, preizkušali in implementirali modele, ki bodo omogočali učinkovito umestitev kompetence podjetnosti v gimnazijski prostor in s pomočjo katerih bodo gimnazije celovito razvijale kulturo podjetnosti v kontekstu interdisciplinarnosti in povezovanja z okoljem. Zato bomo razvijali prožne oblike učenja, zlasti tistih, ki omogočajo sistematično vpeljevanje in razvijanje medpredmetnih in (kros) kurikularnih povezav s poudarkom na aktivni vlogi dijakov in reševanju avtentičnih problemskih situacij ter družbenih izzivov. Posebna pozornost bo posvečena tudi razvijanju pedagoških strategij, ki spodbujajo sodelovanje ter izmenjavo izkušenj, idej in inovacij ter najrazličnejše oblike mreženja.

NASLOV PROJEKTA (ORIGINALNO): PODVIG – Krepitev kompetence podjetnosti in spodbujanje prožnega prehajanja med izobraževanjem in okoljem v gimnazijah
KONTAKT: Alma Rogina (alma@humanitas.si)
TRAJANJE PROJEKTA: 3. 11. 2017 – 31. 8. 2022
FINANCERJI: Evropska unija – Evropski socialni sklad
IDENTIFIKACIJSKA ŠT. PROJEKTA OZ. ŠT. POGODBE: C3330-18-931000
PROJEKTNI PARTNERJI:

  • Zavod RS za šolstvo / Slovenija (nosilec projekta)
  • Vzgojno-izobraževalni zavodi: 28 razvojnih in 42 implementacijskih gimnazij / Slovenija

Skupna višina sredstev, namenjenih za izvedbo projekta, znaša 2.700.000,00 EUR. Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

E-TICK

Namen projekta je razviti spletno platformo, ki bo združevala metodologijo globalnega učenja in inovativnih spletnih učnih orodij, s katerimi želimo mlade spodbuditi k aktivnemu razmišljanju o in vključevanju v vprašanja globalne (so)odvisnosti, (ne)pravičnosti, razumevanju kulturne raznolikosti ter prevpraševanju etike v današnjem načinu komuniciranja.

Več ...

Spletna platforma bo mladim prostovoljcem, ki že imajo za seboj izkušnjo mednarodnega prostovoljstva, kot tistim, ki o tem še razmišljajo, pa tudi vse ostalim, ki želijo o globalnih izzivih razmišljati malo širše, nudila možnost, da prevprašajo idejo globalnega prostovoljstva skozi perspektivo globalnega učenja. V času povečanih političnih polarizacij znotraj Evrope in vse večjih občutkov strahu ter nestrpnosti so učenje in angažma na področju globalnega učenja in učenja o globalni (ne)pravičnosti, razvijanje občutka za kulturno raznolikost ter veščin etične komunikacije potrebni kot še nikoli. Z razvojem platforme bomo razvili orodja za pridobivanje tovrstnih kompetenc in veščin mladih, ki bodo stremela k razbijanju stereotipov o odnosih sever-jug, neokolonialističnih principov delovanja, promoviranju globalne solidarnosti in medkulturnega razumevanja ter spoštovanja različnih kultur in narodov.

NASLOV PROJEKTA (ORIGINALNO): E-TICK: platforma za etično komunikacijo mladih prostovoljcev
KONTAKT: Alma Rogina (alma@humanitas.si)
TRAJANJE PROJEKTA: 1. 10. 2018 – 31. 12. 2020
FINANCERJI: Evropska unija (Erasmus+ Programme: KA 2 – Strategic Partnership)
IDENTIFIKACIJSKA ŠT. PROJEKTA OZ. ŠT. POGODBE: 2018-2-SI02-KA205-014754
PROJEKTNI PARTNERJI:

Izvedba tega projekta je sofinancirana s strani Evropske unije. Vsebina aktivnosti je izključno odgovornost avtorja in v nobenem primeru ne predstavlja stališč Evropske unije.