E-LoCUM

Splošni cilj projekta je opolnomočiti mlade ob t.i. balkanski migracijski poti, da bi spodbujali takšne narative o migracijah, ki so v skladu z vrednotami EU: enotnost, solidarnost in nediskriminacija. Uresničitev projekta bodo spodbujali trije pod-cilji: povečanje ozaveščenosti mladih o številnih vidikih migracij; okrepitev sodelovanja mladih pri vključevanju migrantov v štirih regijah EU vzdolž balkanske poti; povečanje udeležbe mladih, zlasti tistih z migrantskim ozadjem, pri oblikovanju politik o migracijskih vprašanjih.

Moje volitve – moja EU!

Glavni cilj projekta je s spodbujanjem udeležbe na volitvah v Evropski parlament 2024 okrepiti aktivno evropsko državljanstvo in aktivno državljanstvo mladih. Projekt želi spodbujati kritično razpravo o temah, povezanih z evropskimi volitvami z uporabo umetniških interaktivnih metod izražanja.

Širimo solidarnost

Glavni namen projekta je ozaveščati mlade o temah solidarnosti, revščine, neenakosti, diskriminacije in človekovih pravic. Z uporabo analize fotografij, spodbujanjem kritičnega mišljenja in pisanjem sporočil solidarnosti bomo mlade spodbudili k razmisleku o pomenu sobivanja različnih idej, religij, skupnosti in statusnih skupin.

E-t(r)ick Your Mind

Glavni namen projekta je spodbuditi razvoj kompetenc mladih, ki temeljijo na kritičnem mišljenju, etični komunikaciji, medijski pismenosti in medkulturni osveščenosti. V ta namen bomo za mladinske in pedagoške delavce in delavke pripravili orodja, ki jim bodo lahko v pomoč pri delu z mladimi, še posebej pri naslavljanju tem, povezanih z medkulturnostjo, razumevanjem in preseganjem stereotipov o odnosih med globalnim severom in jugom ter neokolonialističnih principov delovanja, krepitvi globalne solidarnosti in spoštovanja različnih kultur.

Klub učiteljic in učiteljev globalnega učenja

S projektom bomo omogočili nadgradnjo in prenos obstoječe nagrajene iniciative »Klub učiteljic in učiteljev globalnega učenja«, ki smo jo razvili v Sloveniji, v 3 partnerske države (Estonijo, Češko in Madžarsko). Iniciativa je namenjena podpori učiteljic in učiteljev pri razvoju in krepitvi njihovih kompetenc za poučevanje mladih o globalnih izzivih 21. stoletja in zavzemanje za skupne humanistične vrednote.

POGLAVJE: POTNI LIST

Skozi projektne aktivnosti si bomo prizadevali na dobro počutje in krepitev duševnega zdravja oseb z begunsko izkušnjo, vplivati na dva medsebojno povezana načina - z zagotavljanjem vključujočih prostorov tako v Ljubljani kot Budimpešti in z razvijanjem pilotne bralne skupine biblioterapije, namenjene primarno beguncem. V Ljubljani bo ključen prostor Humanitasova Hiša svetov v Knjižnici Otona Zupančiča (MKLJ).

NOVE NEENAKOSTI

V okviru projekta bomo organizirali poglobljen mednarodni trening s kreativnimi pristopi za spopadanje z novimi neenakostmi za mladinske delavke_ce, aktivitke_e, strokovnjakinje_e s področja globalnega učenja in kritične prostovoljske organizacije.

Otok X

V projektu bomo povezali posledice podnebnih sprememb, migracije in naš lastni življenjski slog ter spodbudili družbeno aktivacijo mladih s kreativno kampanjo Ambasadorji prihodnosti. Mladi so družbena skupina, katere glas se premalo (ali sploh ne) upošteva ob sprejemanju odločitev, ki se tičejo predvsem njihovega preživetja v prihodnosti.

Culpeer Digital

Projekt Culpeer Digital je nadaljevanje uspešnega in kreativnega sodelovanja z evropskimi partnerji in partnerji z globalnega juga, ki smo ga začeli že v prvem Erasmus+ Culpeer strateškem partnerstvu ter nadgradili z večjim projektom Culpeer4Change iz programa DEAR.

YouPart

Glavni cilj projekta je dati mladim, še posebej tistim iz zapostavljenih družbenih skupin, možnost, da izrazijo svoje interese in zahteve ter da sodelujejo pri sprejemanju odločitev, ki se jih tičejo.

DEXPO – Think Critical4Climate

Projekt je namenjen spodbujanju razvoja strokovnega znanja in veščin učiteljic in učiteljev ter drugih izobraževalk in izobraževalcev o temah, povezanih z varovanjem okolja, ter metodah, ki krepijo kritično mišljenje ter medijsko pismenost mladih.

Onkraj zgodb

V sklopu projekta se bomo partnerske organizacije poglabljale v teme povezane s podnebnimi migracijami. Skozi izobraževalno-osveščevalni projekt bomo organizacije krepile povezovanje med mladinskimi delavci_kami in mladimi ter spodbujale k aktivaciji za podnebno in socialno pravično družbo.

Onkraj mehurčka

S projektom bomo širili prepoznavnost pristopa globalnega učenja in zavedanje o soodgovornosti za solidarno, vključujočo in odprto Evropo v svetu, katere prebivalci in prebivalke, še posebej njeni mladi, bodo sposobni pogledati na svet onkraj svojih mehurčkov ter proaktivno in preventivno pristopati h globalnim izzivom našega sveta.

ACF - ACTIVE CITIZENS FUND - PODPORA NEVLADNIM ORGANIZACIJAM

Humanitas je bil izbran kot ena izmed 5 nevladnih organizacij, ki jih bo v naslednjih treh letih delovanja finančno podprl tudi Active Citizens Fund (ACF) v okviru institucionalne podpore za nevladne organizacije. V prihodnjih treh letih bomo znotraj te podpore programe na področjih globalnega učenja in razvojnega sodelovanja prepletli, tako da se bodo njihovi učinki medsebojno krepili.

Moja kreativnost je moja moč

Gre za mednarodni projekt med organizacijami iz Slovenije, Italije, Avstrije in Poljske povezuje mladinske delavke_ce, umetnice_ke ter mlade iz prikrajšanih okolij. Glavni cilj projekta je opolnomočiti mlade med 13 in 23 let predvsem iz prikrajšanih okolij, da izrazijo svoje želje in zahteve z ustvarjalnimi sredstvi (gledališče, ples, glasba, digitalne zgodbe itd.) in jih pripeljejo vse do Evropskega parlamenta v Bruslju.

TIP - Gledališče za kulturo vključevanja

TIP je mednarodni projekt, osredotočen na zagotavljanje novega odziva na izolacijo in izključevanje mladih, s ciljem razviti in preizkusiti trenerski program za raziskovanje in razvijanje socialne vključenosti z uporabo tehnik participatornega gledališča z mladimi iz ranljivih skupin iz Slovenije, Bolgarije in Velike Britanije.

POLITEIA – Spodbujanje globalnega državljanstva v šolah

POLITEIA je projekt strateškega partnerstva evropskega programa Erasmus+, namenjen odpravljanju vrzeli v vključevanju globalnega državljanstva v srednjih šolah ter zagotavljanju podpore učiteljicam in učiteljem pri spodbujanju in vključevanju globalnega državljanstva v njihovo delo.

GLOBALNI IZZIVI – GLOBALNI PREDMETI

S projektom želimo prispevati k prepoznavnosti in kakovosti globalnega učenja v okviru formalnega šolskega sistema ter spodbuditi razpravo o pomembnosti vnašanja globalne dimenzije v poučevanje. Učitelje in učiteljice želimo dodatno motivirati in usposobiti za naslavljanje globalnih izzivov, tudi bolj občutljivih (npr. enakost spolov, podnebne spremembe in migracije), ter jih spodbuditi k vključevanju globalnih tem v predmetno in medpredmetno poučevanje.

CULPEER4CHANGE

Glavni namen projekta je ozaveščanje mladih o pomenu ciljev trajnostnega razvoja na področju podnebnih sprememb, otrokovih pravic ter migracij. Projekt je namenjen spodbujanju globalnega učenja o ciljih trajnostnega razvoja (podnebnih spremembah, otrokovih pravicah ter migracijah) in uvajanje novih izobraževalnih konceptov v formalno in neformalno izobraževanje v sedmih partnerskih državah.

ŠIRIMO SOLIDARNOST!

Glavni namen projekta je ozaveščati mlade o temah solidarnosti, revščine, neenakosti, diskriminacije in človekovih pravic. Z uporabo analize fotografij, spodbujanjem kritičnega mišljenja in pisanjem sporočil solidarnosti bomo mlade spodbudili k razmisleku o pomenu sobivanja različnih idej, religij, skupnosti in statusnih skupin.

PeerAct

Glavni namen projekta PeerAct je opremiti mlade ljudi s socialnimi kompetencami za promocijo temeljnih družbenih vrednot nediskriminacije, strpnosti, solidarnosti in enakosti med mladimi širom Evrope.

KeyCode

S projektom želimo nasloviti izzive, s katerimi se mladi srečujejo pri oblikovanju svoje evropske identitete. Projekt se osredotoča na potrebo po ozaveščanju učiteljev in učiteljic o obstoječi in ključni povezavi med medosebnimi kompetencami (čustvena inteligenca, empatija) ter na razvoj kompetenc evropskega državljanstva, ki temeljijo na zavedanju o temeljnih vrednotah EU in človekovih pravicah.

PODVIG

Ključni cilj projekta je razviti in preizkusiti model celostnega razvoja kompetence podjetnosti pri dijakih skozi medpredmetno povezovanje in sodelovanje z okoljem in širšo skupnostjo. Poseben poudarek pri projektu bo na prepoznavanju družbenih, okoljskih, gospodarskih in osebnih izzivov in njihovem reševanju s pomočjo kompetence podjetnosti v smeri iskanja trajnostnih rešitev.

E-TICK

Namen projekta je razviti spletno platformo, ki bo združevala metodologijo globalnega učenja in inovativnih spletnih učnih orodij, s katerimi želimo mlade spodbuditi k aktivnemu razmišljanju o in vključevanju v vprašanja globalne (so)odvisnosti, (ne)pravičnosti, razumevanju kulturne raznolikosti ter prevpraševanju etike v današnjem načinu komuniciranja.
Skip to content