YouPart – Vključevanje, povezovanje in opolnomočenje mladih iz zapostavljenih skupin za njihovo aktivno politično udejstvovanje

Glavni cilj projekta je dati mladim, še posebej tistim iz zapostavljenih družbenih skupin, možnost, da izrazijo svoje interese in zahteve ter da sodelujejo pri sprejemanju odločitev, ki se jih tičejo.

Več ...

V okviru projekta bomo skupaj s slovenskim partnerjem v projektu, Mladinsko mrežo MaMa, izvedli štiri lokalne delavnice, na katerih bodo mladi lahko izrazili svoje zahteve na različnih področjih, ki se jim zdijo pomembna. Sledila bo nacionalna delavnica, na kateri se bo izoblikovala skupina desetih mladih, ki bodo slovensko mladino in njihove zahteve zastopali na dveh mednarodnih konferencah, in sicer na Dunaju in v Pragi. Na konferencah se bodo srečali in izmenjali izkušnje ter zahteve s sovrstniki in sovrstnicami iz Avstrije, Italije, Grčije, Češke in Srbije.

Tekom konferenc bodo mladih iz omenjenih držav izoblikovali skupno listo zahtev, ki bodo pokrivala različna, za mlade pomembna področja. To listo bodo v zaključku projekta predstavili tudi političnim odločevalcem v Bruslju.

NASLOV PROJEKTA (ORIGINALNO): YouPart – engage, connect, empower political participation of disadvantaged youth

KONTAKT: Katja Alabboud (katja@humanitas.si)
TRAJANJE PROJEKTA: 1. 1. 2022 – 31. 12. 2024
FINANCERJI: Evropska komisija (Erasmus + program Evropske unije)
IDENTIFIKACIJSKA ŠT. PROJEKTA OZ. ŠT. POGODBE: 2021-1-AT01-KA220-YOU-000035766
PROJEKTNI PARTNERJI:

Izvedba tega projekta je sofinancirana s strani Evropske unije. Vsebina aktivnosti je izključno odgovornost avtorja in v nobenem primeru ne predstavlja stališč Evropske unije ter drugih sofinancerjev.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Misli kritično in zaščiti podnebje (DEXPO)

Projekt je namenjen spodbujanju razvoja strokovnega znanja in veščin učiteljic in učiteljev ter drugih izobraževalk in izobraževalcev o temah, povezanih z varovanjem okolja, ter metodah, ki krepijo kritično mišljenje ter medijsko pismenost mladih.

Več ...

Glavni cilj projekta je razvoj novih metod za spodbujanje kritičnega mišljenja in medijske pismenosti, ki jih bodo učiteljice in učitelji lahko uporabili v razredu, ko bodo z mladimi naslavljali okoljske tematike, še posebej podnebne spremembe in z njimi povezane medijske manipulacije.

Rezultati projekta:

1. Razvoj novih izobraževalnih metod in virov za podporo pri poučevanju mladih o okoljskih temah, s poudarkom na razvoju kritičnega mišljenja in medijske pismenosti:

 • Priprava in izvedba usposabljanj za učitelje_ice in druge izobraževalce_ke
 • Razvoj odprtega spletnega tečaja, dostopnega v petih jezikih
 • Priprava izobraževalnega priročnika s predstavitvijo različnih metod
 • Razvoj spletne platforme, na kateri bodo predstavljeni in javno dostopni vsi projektni rezultati

2. Krepitev zmogljivosti projektnih partnerjev:

 • Priprava in izvedba dveh mednarodnih usposabljanj, namenjenih predstavitvi in izmenjavi metodologij s področja kritičnega mišljenja, medijske pismenosti in aktivne udeležbe mladih.

NASLOV PROJEKTA (ORIGINALNO): DEXPO – Developing critical thinking skills for protecting the climate – Educational methods for teaching critical thinking and media literacy on climate change

KONTAKT: Alma Rogina (alma@humanitas.si)
TRAJANJE PROJEKTA: 1. 1. 2022 – 31. 12. 2024
FINANCERJI: Evropska komisija (Erasmus+ Programme – KA220-ADU: Cooperation partnerships in adult education)
IDENTIFIKACIJSKA ŠT. PROJEKTA OZ. ŠT. POGODBE: 2021-1-HU01-KA220-ADU-000027054
PROJEKTNI PARTNERJI:

Izvedba tega projekta je sofinancirana s strani Evropske unije. Vsebina aktivnosti je izključno odgovornost avtorja in v nobenem primeru ne predstavlja stališč Evropske unije ter drugih sofinancerjev.

 

 

 

 

 

 

 

 

Onkraj zgodb

V sklopu projekta se bomo partnerske organizacije poglabljale v teme povezane s podnebnimi migracijami. Skozi izobraževalno-osveščevalni projekt bomo organizacije krepile povezovanje med mladinskimi delavci_kami in mladimi ter spodbujale k aktivaciji za podnebno in socialno pravično družbo.

Več ...

Pomemben projektni cilj je tudi izvajanje komunikacijskega načrta, preko katerega bomo s projektnimi vsebinami seznanile širšo javnost in spodbudile javni diskurz o podnebnih migracijah. Projekt Beyond the tales je odgovor na diskrepanco v povezovanju podnebnih sprememb in migracij med mladimi in gradi na rezultatih raziskave (IPSO 2021), ki nakazujejo, da mladi podnebnih sprememb in migracij trenutno še ne povezujejo v veliki meri, se pa zavedajo njihove povezanosti v odnosu do prihodnosti.

Rezultati projekta:

 • Kvalitativna raziskava o potrebah mladinskih delavcev v Sloveniji, Španiji, Avstriji ter Bosni in Hercegovini;
 • Spletno usposabljanje na temo podnebnih migracij;
 • Knjižica z zgodbami, ki se nanašajo na podnebno krizo in migracije.

NASLOV PROJEKTA (ORIGINALNO): Beyond the tales

KONTAKT: Viktorija Kos (viktorija@humanitas.si)
TRAJANJE PROJEKTA: 3. 1. 2022 – 2. 1. 2024
FINANCERJI: Evropska komisija (Erasmus+ Programme)
IDENTIFIKACIJSKA ŠT. PROJEKTA OZ. ŠT. POGODBE: 2021-1-SI02-KA220-YOU-000030419
PROJEKTNI PARTNERJI:

Izvedba tega projekta je sofinancirana s strani Evropske unije. Vsebina aktivnosti je izključno odgovornost avtorja in v nobenem primeru ne predstavlja stališč Evropske unije ter drugih sofinancerjev.

 

 

 

Onkraj mehurčka

S projektom bomo širili prepoznavnost pristopa globalnega učenja in zavedanje o soodgovornosti za solidarno, vključujočo in odprto Evropo v svetu, katere prebivalci in prebivalke, še posebej njeni mladi, bodo sposobni pogledati na svet onkraj svojih mehurčkov ter proaktivno in preventivno pristopati h globalnim izzivom našega sveta.

Več ...

S projektom bomo poskušali doseči tudi javnost onkraj našega mehurčka delovanja ne le Humanitasa, pač pa sorodnih NVO, saj nedvomno sodelujemo z bolj ali manj istim krogom že prepričanih. V projektu bomo zato: a) analizirali doseg GU aktivnosti Humanitasa in sorodnih organizacij s področja GU; b) izvedli delavnice in usposabljanja GU za mlade in šolske kolektive, kjer tovrstnih delavnic še ni bilo; c) zasnovali, promovirali in podelili nagrado za najboljšo učiteljico oz. učitelja globalnega učenja leta ter ob tem spodbudili prepoznavnost globalnega učenja v širši javnosti, tudi s serijo medijskih prispevkov / kolumno »Onkraj mehurčka« v medijih.

NASLOV PROJEKTA (ORIGINALNO): Onkraj mehurčka

KONTAKT: Alma Rogina (alma@humanitas.si)
TRAJANJE PROJEKTA: 1. 7. 2021 – 17. 12. 2021
FINANCERJI: Evropska unija, Ministrstvo za javno upravo RS in Ministrstvo za zunanje zadeve RS
IDENTIFIKACIJSKA ŠT. PROJEKTA OZ. ŠT. POGODBE: EUPP2021-06
PROJEKTNI PARTNERJI:

 • Projekt je del večjega evropskega projekta »Za odprto, pravično in trajnostno Evropo v svetu – Projekt predsedovanja EU 2020-2022«, ki ga izvajajo Združenje nemških razvojnih in humanitarnih nevladnih organizacij (VENRO), portugalska Platforma nevladnih razvojnih organizacij (Plataforma Portuguesa das ONGD), Platforma NVO za razvoj, globalno učenje in humanitarno pomoč (SLOGA) in Evropsko združenje nevladnih organizacij za pomoč in razvoj (CONCORD).

Izvedba tega projekta je sofinancirana s strani Evropske unije, Ministrstva za javno upravo RS in Ministrstva za zunanje zadeve RS. Vsebina aktivnosti je izključno odgovornost avtorja in v nobenem primeru ne predstavlja stališč Evropske unije ter drugih sofinancerjev.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACF - ACTIVE CITIZENS FUND - PODPORA NEVLADNIM ORGANIZACIJAM

Humanitas je bil izbran kot ena izmed 5 nevladnih organizacij, ki jih bo v naslednjih treh letih delovanja finančno podprl tudi Active Citizens Fund (ACF) v okviru institucionalne podpore za nevladne organizacije. V prihodnjih treh letih bomo znotraj te podpore programe na področjih globalnega učenja in razvojnega sodelovanja prepletli, tako da se bodo njihovi učinki medsebojno krepili.

Več ...

Osredotočili se bomo na šest ključnih področij: aktivno državljanstvo, okolje, migracije, razvoj, človekove pravice in medkulturnost ter tako zagotavljali poglobljeno in široko pokrivanje področja globalnega učenja. Programe obeh področij bomo izvajali v tesnem partnerstvu z drugimi akterji na področju globalnega učenja in razvojnega sodelovanja, zlasti v Evropi in Afriki. Poglobili bomo sodelovanje s pravično trgovino 3Muhe, okrepili delo na  Klubu učiteljic in učiteljev globalnega učenja ter širili podporno mrežo zunanjih sodelavk, prostovoljcev in trenerk, ki bodo v okviru projektnih skupin sodelovali pri pripravi in izvedbi novih projektov v skladu s poslanstvom organizacije. Vzpostavili bomo tudi vključujoče skupnostne prostore za namene izvajanja aktivnosti društva, razširili sedanjo Hišo svetov ter jo odprli za podporo iniciativ in gibanj mladih, oseb z migrantsko izkušnjo ter drugih ranljivih skupin.

 

KONTAKT: Manca Šetinc Vernik (manca@humanitas.si)
TRAJANJE PROJEKTA: 1. 6. 2021 – 30. 4. 2024
FINANCERJI: Active Citizenship Fund Slovenia
IDENTIFIKACIJSKA ŠT. PROJEKTA OZ. ŠT. POGODBE: ACF-IP-04/2021

 

 

 

Moja kreativnost je moja moč

Gre za mednarodni projekt med organizacijami iz Slovenije, Italije, Avstrije in Poljske povezuje mladinske delavke_ce, umetnice_ke ter mlade iz prikrajšanih okolij. Glavni cilj projekta je opolnomočiti mlade med 13 in 23 let predvsem iz prikrajšanih okolij, da izrazijo svoje želje in zahteve z ustvarjalnimi sredstvi (gledališče, ples, glasba, digitalne zgodbe itd.) in jih pripeljejo vse do Evropskega parlamenta v Bruslju.

Več ...

S projektom želimo prispevati k trajnostnemu razvoju in socialni vključenosti, saj bomo mladim iz prikrajšanih okolij omogočili, da postanejo aktivni, sodelujejo s svojimi vrstniki na nacionalni ravni in v EU ter skupaj na kreativen način izrazijo svoje zahteve po trajnostnem razvoju, trajnosti in temeljnih pravicah. Inovativni pristopi k sodelovanju in medkulturnemu dialogu bodo spodbujeni z uporabo metod pedagogike in gledališča zatiranih, globalnega učenja, glasbe, plesa, ilustracije/stripov, video in digitalnega pripovedovanja zgodb.

NASLOV PROJEKTA (ORIGINALNO): My Creativity, My Power

KONTAKT: Tjaša Kosar (tjasa@humanitas.si)
TRAJANJE PROJEKTA: 1. 3. 2021 – 28. 2. 2023
FINANCERJI: Evropska unija (Erasmus+ Programme)
IDENTIFIKACIJSKA ŠT. PROJEKTA OZ. ŠT. POGODBE: 2020-1-AT02-KA227-YOU-002954
PROJEKTNI PARTNERJI:

Izvedba tega projekta je sofinancirana s strani Evropske unije. Vsebina aktivnosti je izključno odgovornost avtorja in v nobenem primeru ne predstavlja stališč Evropske unije.

 

 

 

 

 

 

 

TIP - Gledališče za kulturo vključevanja

TIP je mednarodni projekt, osredotočen na zagotavljanje novega odziva na izolacijo in izključevanje mladih, s ciljem razviti in preizkusiti trenerski program za raziskovanje in razvijanje socialne vključenosti z uporabo tehnik participatornega gledališča z mladimi iz ranljivih skupin iz Slovenije, Bolgarije in Velike Britanije.

Več ...

V okviru projekta bomo skupaj z mladinskimi delavkami_ci, ki imajo lastne izkušnje diskriminacije, oblikovali trenerski program in z njim naslavljali mlade, ki se soočajo z diskriminacijo. S tem želimo doprinesti k večji opolnomočenosti mladih, ki so diskriminirani, ozaveščati mlado generacijo, izobraževalke_ce in splošno javnost o izključevanju, razlogih in kako se lahko približamo bolj vključujoči družbi, hkrati pa razviti nove kvalitetne, kreativne in inovativne oblike mladinskega dela.

NASLOV PROJEKTA (ORIGINALNO): Theater as Inclusive Practice

KONTAKT: Tjaša Kosar (tjasa@humanitas.si)
TRAJANJE PROJEKTA: 1. 3. 2021 – 28. 2. 2023
FINANCERJI: Evropska unija (Erasmus+ Programme) in British Council
IDENTIFIKACIJSKA ŠT. PROJEKTA OZ. ŠT. POGODBE: 2020-1-UK01-KA227-YOU-094496
PROJEKTNI PARTNERJI:

Izvedba tega projekta je sofinancirana s strani Evropske unije in British council. Vsebina aktivnosti je izključno odgovornost avtorja in v nobenem primeru ne predstavlja stališč Evropske unije in drugih sofinancerjev.

 

 

 

 

 

 

POLITEIA – Spodbujanje globalnega državljanstva v šolah

POLITEIA je projekt strateškega partnerstva evropskega programa Erasmus+, namenjen odpravljanju vrzeli v vključevanju globalnega državljanstva v srednjih šolah ter zagotavljanju podpore učiteljicam in učiteljem pri spodbujanju in vključevanju globalnega državljanstva v njihovo delo.

Več ...

V okviru projekta bomo razvili inovativni program usposabljanja, ki bo učiteljicam in učiteljem omogočil bolj samozavestno naslavljati globalne izzive v razredu ter vključevati teme in metode globalnega učenja v pripravo učnih načrtov. Podpreti jih želimo tudi pri spodbujanju zanimanja in zavzetosti učenk in učencev za globalno državljanstvo.

NASLOV PROJEKTA (ORIGINALNO): POLITEIA – Promoting global citizenship education in schools

KONTAKT: Alma Rogina (alma@humanitas.si)
TRAJANJE PROJEKTA: 1. 9. 2020 – 31. 8. 2022
FINANCERJI: Evropska unija (Erasmus+ Programme: KA 2 – Strategic Partnership)
IDENTIFIKACIJSKA ŠT. PROJEKTA OZ. ŠT. POGODBE: 2020-1-UK01-KA201-079034
PROJEKTNI PARTNERJI:

Izvedba tega projekta je sofinancirana s strani Evropske unije. Vsebina aktivnosti je izključno odgovornost avtorja in v nobenem primeru ne predstavlja stališč Evropske unije.

 

 

 

 

GLOBALNI IZZIVI – GLOBALNI PREDMETI

S projektom želimo prispevati k prepoznavnosti in kakovosti globalnega učenja v okviru formalnega šolskega sistema ter spodbuditi razpravo o pomembnosti vnašanja globalne dimenzije v poučevanje. Učitelje in učiteljice želimo dodatno motivirati in usposobiti za naslavljanje globalnih izzivov, tudi bolj občutljivih (npr. enakost spolov, podnebne spremembe in migracije), ter jih spodbuditi k vključevanju globalnih tem v predmetno in medpredmetno poučevanje.

Več ...

V okviru projekta bomo razvili celosten okvir globalnega učenja, ki bo skupaj z raziskavo o vključevanju globalnega učenja v predmetno poučevanje predstavljal podlago za pripravo priročnikov za naslavljane globalnih izzivov v razredu – te bomo pripravili v sodelovanju z učitelji in učiteljicami. Organizirali bomo tudi daljše kombinirano usposabljanje  za pedagoške delavce in delavke, izvedli pro-akcijske delavnice za učence ter nudili mentorsko podporo učiteljem in učencem pri pripravi kampanj in lokalnih akcij. O pomenu vključevanja globalnega učenja v formalno in neformalno izobraževanje bomo osveščali tudi izobraževalne in pedagoške institucije, politične odločevalce ter ostale zainteresirane akterje (organizacija nacionalne konference globalnega učenja, priprava prispevkov o globalnem učenju, predstavitve projekta ipd.).

NASLOV PROJEKTA (ORIGINALNO): Global Issues – Global Subjects
KONTAKT: Alma Rogina (alma@humanitas.si)
TRAJANJE PROJEKTA: 1. 11. 2017 – 31. 3. 2021
FINANCERJI: Evropska unija (DEAR – Development Education and Awareness Raising Programme), Ministrstvo za zunanje zadeve RS
IDENTIFIKACIJSKA ŠT. PROJEKTA OZ. ŠT. POGODBE: CSOLA/2017/388-121
PROJEKTNI PARTNERJI:

Izvedba tega projekta je sofinancirana s strani Evropske unije in Ministrstva za zunanje zadeve RS. Vsebina aktivnosti je izključno odgovornost avtorja in v nobenem primeru ne predstavlja stališč Evropske unije ter drugih financerjev.

 

CULPEER4CHANGE

Glavni namen projekta je ozaveščanje mladih o pomenu ciljev trajnostnega razvoja na področju podnebnih sprememb, otrokovih pravic ter migracij. Projekt je namenjen spodbujanju globalnega učenja o ciljih trajnostnega razvoja (podnebnih spremembah, otrokovih pravicah ter migracijah) in uvajanje novih izobraževalnih konceptov v formalno in neformalno izobraževanje v sedmih partnerskih državah.

Več ...

V okviru projekta bomo izvedli delavnice v izobraževalnih ustanovah in neformalnih učnih okoljih po načelu inovativnega izobraževalnega koncepta po vzoru kulturnega medvrstniškega pristopa ter v sodelovanju s partnerji držav globalnega juga tudi številne kulturne dogodke, namenjene ozaveščanju mladih o tematikah trajnostnega razvoja. O izobraževalnem konceptu po vzoru kulturnega medvrstniškega pristopa bomo preko sedmih mednarodnih konferenc osveščali deležnike ter v sodelovanju z lokalni umetniki in umetniki z globalnega juga ter učenci pripravili večjo zidno poslikavo na temo enega od ciljev trajnostnega razvoja. Razvili bomo tudi spletna izobraževalna orodja, s pomočjo katerih bodo ciljne skupine krepile osveščenost o tematikah trajnostnega razvoja.

NASLOV PROJEKTA (ORIGINALNO): Culture and Peer-Learning for Development Education to engage Youth for SDGs on climate change, children rights and migration, focusing on refugee issues
KONTAKT: Manca Šetinc Vernik (manca@humanitas.si)
TRAJANJE PROJEKTA: 1. 2. 2019 – 31. 1. 2022
FINANCERJI: Evropska unija (DEAR – Development Education and Awareness Raising Programme), Ministrstvo za zunanje zadeve RS
IDENTIFIKACIJSKA ŠT. PROJEKTA OZ. ŠT. POGODBE: CSOLA/2018/401-796
PROJEKTNI PARTNERJI:

Izvedba tega projekta je sofinancirana s strani Evropske unije in Ministrstva za zunanje zadeve RS. Vsebina aktivnosti je
izključno odgovornost avtorja in v nobenem primeru ne predstavlja stališč Evropske unije ter drugih financerjev.

ŠIRIMO SOLIDARNOST!

Glavni namen projekta je ozaveščati mlade o temah solidarnosti, revščine, neenakosti, diskriminacije in človekovih pravic. Z uporabo analize fotografij, spodbujanjem kritičnega mišljenja in pisanjem sporočil solidarnosti bomo mlade spodbudili k razmisleku o pomenu sobivanja različnih idej, religij, skupnosti in statusnih skupin.

Več ...

V okviru projekta bomo učitelje in učiteljice usposobili za izvedbo delavnic medijskega opismenjevanja in kritičnega mišljenja. V ta namen bomo skupaj s partnerji pripravili priročnik za učitelje in učiteljice, mladi pa bodo s pomočjo analize izbranih fotografij na temo na temo rasizma, podnebnih sprememb, enakosti spolov, migracij, duševnega zdravja in medgeneracijske solidarnosti pripravili sporočila solidarnosti. Razglednice s sporočili bodo v okviru mednarodne akcije, ki bo potekala v vseh partnerskih državah, pošiljali posameznikom in posameznicam v svoji skupnosti.

NASLOV PROJEKTA (ORIGINALNO): Build European Solidarity Today (BEST): Let’s replay the Fraternity Card!
KONTAKT: Barbara Vodopivec (barbara@humanitas.si)
TRAJANJE PROJEKTA: 15. 1. 2020 – 14. 1. 2023
FINANCERJI: Evropska unija (EACEA – Social Inclusion and Common Values: the Contribution in the Field of Education and Training) in Ministrstvo za javno upravo RS 
IDENTIFIKACIJSKA ŠT. PROJEKTA OZ. ŠT. POGODBE: 612153-EPP-1-2019-HR-EPPKA3-IPI-SOC-IN
PROJEKTNI PARTNERJI:

Izvedba tega projekta je sofinancirana s strani Evropske unije in Ministrstva za javno upravo RS. Vsebina aktivnosti je izključno odgovornost avtorja in v nobenem primeru ne predstavlja stališč Evropske unije ter drugih financerjev.

 

 

PeerAct

Glavni namen projekta PeerAct je opremiti mlade ljudi s socialnimi kompetencami za promocijo temeljnih družbenih vrednot nediskriminacije, strpnosti, solidarnosti in enakosti med mladimi širom Evrope.

Več ...

V okviru projekta bomo mlade usposobili za izvajanje delavnic na teme sprejemanja raznolikosti, anti-diskriminacije, strpnosti in enakosti. Udeležili se bodo trostopenjskega mednarodnega treninga, ki bo potekal po priznani metodi »A World of Difference« nosilnega partnerja EPTO. Prvi trening bo namenjen tematskemu spoznavanju področij, drugi trening pa razvijanju trenerskih kompetenc. Bodoči trenerji in trenerke bodo svoje znanje podajali naprej preko delavnic za svoje vrstnike v lokalnih okoljih. Po opravljeni praksi se bodo udeležili tretjega treninga, ki bo namenjen nadgradnji trenerskih kompetenc in pridobivanju praktičnih znanj s področja dela s skupinami. Ob uspešnem zaključku treninga bodo postali certificirani trenerji in bodo lahko s svojim delovanjem v lokalnem, nacionalnem in evropskem kontekstu kot trenerji aktivno prispevali k promoviranju strpnejše družbe.

NASLOV PROJEKTA (ORIGINALNO): PeerAct – Upscaling peer-to-peer anti-bias education for promoting common values
KONTAKT: Viktorija Kos, viktorija@humanitas.si
TRAJANJE PROJEKTA: 15. 1. 2020 – 14. 1. 2022
FINANCERJI: Evropska unija (EACEA – Social Inclusion and Common Values: the Contribution in the Field of Education and Training) in Ministrstvo za javno upravo RS
IDENTIFIKACIJSKA ŠT. PROJEKTA OZ. ŠT. POGODBE: 612137-EPP-1-2019-1-BE-EPPKA3-IPI-SOC-INA
PROJEKTNI PARTNERJI:

Izvedba tega projekta je sofinancirana s strani Evropske unije in Ministrstva za javno upravo RS. Vsebina aktivnosti je izključno odgovornost avtorja in v nobenem primeru ne predstavlja stališč Evropske unije ter drugih financerjev.

 

 

KeyCode

S projektom želimo nasloviti izzive, s katerimi se mladi srečujejo pri oblikovanju svoje evropske identitete. Projekt se osredotoča na potrebo po ozaveščanju učiteljev in učiteljic o obstoječi in ključni povezavi med medosebnimi kompetencami (čustvena inteligenca, empatija) ter na razvoj kompetenc evropskega državljanstva, ki temeljijo na zavedanju o temeljnih vrednotah EU in človekovih pravicah.

Več ...

Cilj projekta je med drugim razširiti obstoječe učne načrte osnovnih in srednjih šol z izobraževalnimi vsebinami, ki krepijo razvoj empatije, aktivnega državljanstva in vrednot EU. V ta namen bomo v okviru projekta razvili, preizkusili in razširjali aktivne učne vsebine, ki so namenjen izboljšanju treh kategorij ključnih kompetenc mladih med 11 in 16 letom: a) medosebne veščine, ki temeljijo na empatiji; b) aktivno državljanstvo in c) kulturna zavest o vrednotah EU. Tekom projekta bomo pripravili zbirko gradiv, ki jo bodo izobraževalci in izobraževalke lahko uporabili pri izvajanju delavnic, ter pripravili sklop videoposnetkov, ki bodo prikazovali praktično izvedbo delavnic.

NASLOV PROJEKTA (ORIGINALNO): KeyCode – Key Competences for Young Europeans: Education to Empathy and Interculturality
KONTAKT: Viktorija Kos (viktorija@humanitas.si)
TRAJANJE PROJEKTA: 1. 10. 2020 – 30. 9. 2022 (Erasmus+)
FINANCERJI: Evropska unija (Erasmus+ Programme: KA 2 – Strategic Partnership)
IDENTIFIKACIJSKA ŠT. PROJEKTA OZ. ŠT. POGODBE: 2020-1-FR01-KA201-080108
PROJEKTNI PARTNERJI:

Izvedba tega projekta je sofinancirana s strani Evropske unije. Vsebina aktivnosti je izključno odgovornost avtorja in v nobenem primeru ne predstavlja stališč Evropske unije.

PODVIG

Ključni cilj projekta je razviti in preizkusiti model celostnega razvoja kompetence podjetnosti pri dijakih skozi medpredmetno povezovanje in sodelovanje z okoljem in širšo skupnostjo. Poseben poudarek pri projektu bo na prepoznavanju družbenih, okoljskih, gospodarskih in osebnih izzivov in njihovem reševanju s pomočjo kompetence podjetnosti v smeri iskanja trajnostnih rešitev.

Več ...

V ta namen bomo v sodelovanju z razvojnimi ter implementacijskimi gimnazijami in konzorcijskimi partnerji razvili, preizkušali in implementirali modele, ki bodo omogočali učinkovito umestitev kompetence podjetnosti v gimnazijski prostor in s pomočjo katerih bodo gimnazije celovito razvijale kulturo podjetnosti v kontekstu interdisciplinarnosti in povezovanja z okoljem. Zato bomo razvijali prožne oblike učenja, zlasti tistih, ki omogočajo sistematično vpeljevanje in razvijanje medpredmetnih in (kros) kurikularnih povezav s poudarkom na aktivni vlogi dijakov in reševanju avtentičnih problemskih situacij ter družbenih izzivov. Posebna pozornost bo posvečena tudi razvijanju pedagoških strategij, ki spodbujajo sodelovanje ter izmenjavo izkušenj, idej in inovacij ter najrazličnejše oblike mreženja.

NASLOV PROJEKTA (ORIGINALNO): PODVIG – Krepitev kompetence podjetnosti in spodbujanje prožnega prehajanja med izobraževanjem in okoljem v gimnazijah
KONTAKT: Alma Rogina (alma@humanitas.si)
TRAJANJE PROJEKTA: 3. 11. 2017 – 31. 8. 2022
FINANCERJI: Evropska unija – Evropski socialni sklad
IDENTIFIKACIJSKA ŠT. PROJEKTA OZ. ŠT. POGODBE: C3330-18-931000
PROJEKTNI PARTNERJI:

 • Zavod RS za šolstvo / Slovenija (nosilec projekta)
 • Vzgojno-izobraževalni zavodi: 28 razvojnih in 42 implementacijskih gimnazij / Slovenija

Skupna višina sredstev, namenjenih za izvedbo projekta, znaša 2.700.000,00 EUR. Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

E-TICK

Namen projekta je razviti spletno platformo, ki bo združevala metodologijo globalnega učenja in inovativnih spletnih učnih orodij, s katerimi želimo mlade spodbuditi k aktivnemu razmišljanju o in vključevanju v vprašanja globalne (so)odvisnosti, (ne)pravičnosti, razumevanju kulturne raznolikosti ter prevpraševanju etike v današnjem načinu komuniciranja.

Več ...

Spletna platforma bo mladim prostovoljcem, ki že imajo za seboj izkušnjo mednarodnega prostovoljstva, kot tistim, ki o tem še razmišljajo, pa tudi vse ostalim, ki želijo o globalnih izzivih razmišljati malo širše, nudila možnost, da prevprašajo idejo globalnega prostovoljstva skozi perspektivo globalnega učenja. V času povečanih političnih polarizacij znotraj Evrope in vse večjih občutkov strahu ter nestrpnosti so učenje in angažma na področju globalnega učenja in učenja o globalni (ne)pravičnosti, razvijanje občutka za kulturno raznolikost ter veščin etične komunikacije potrebni kot še nikoli. Z razvojem platforme bomo razvili orodja za pridobivanje tovrstnih kompetenc in veščin mladih, ki bodo stremela k razbijanju stereotipov o odnosih sever-jug, neokolonialističnih principov delovanja, promoviranju globalne solidarnosti in medkulturnega razumevanja ter spoštovanja različnih kultur in narodov.

NASLOV PROJEKTA (ORIGINALNO): E-TICK: platforma za etično komunikacijo mladih prostovoljcev
KONTAKT: Alma Rogina (alma@humanitas.si)
TRAJANJE PROJEKTA: 1. 10. 2018 – 31. 12. 2020
FINANCERJI: Evropska unija (Erasmus+ Programme: KA 2 – Strategic Partnership)
IDENTIFIKACIJSKA ŠT. PROJEKTA OZ. ŠT. POGODBE: 2018-2-SI02-KA205-014754
PROJEKTNI PARTNERJI:

Izvedba tega projekta je sofinancirana s strani Evropske unije. Vsebina aktivnosti je izključno odgovornost avtorja in v nobenem primeru ne predstavlja stališč Evropske unije.

Skip to content